درباره شرکت سازه گاز طوس

مهندس جواد بیک زاده
102

اجرای پروژه های خاص در مناسب ترین زمان افتخار ما است


تاریخ تاسیس شرکت

شرکت ســازه گاز طوس سال 1379 تاســیس شد، اما آغاز فعالیت رســمی شــرکت در عرصه های عمرانی با نام سواد صنعت به سال 1368باز می گردد.

حوزه فعالیت و رتبه شرکت

فعالیت مــا در حوزه های تاسیســات و تجهیزات و نفت و گاز می باشــد که در رشته تاسیسات و تجهیزات دارای گرید یک و در رشته نفت و گاز دارای گرید 4 از سازمان مدیریت می باشیم.

همکاری با ارگان ها و فعالیت در استان ها

بیشترین فعالیت شرکت در حوزه نفت و گاز و در استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچســتان و کرمان انجام شده است و همکاری ما عمدتا با شرکت گاز می باشد.

پروژه های اجرا شده

در طول ســالهای فعالیت، این شرکت با توجه بــه اینکه اخیــرا ارتقاء رتبه داشــته اســت، موفــق شــده تا بــرای 86 پــروژه گازی اجرا شده خود مفاصاحســـــاب بیمــه دریافــت کــرده و بــه ســازمان مدیریــت ارائه نماید.

شاخص ترین پروژه های اجرا شده

در پروژه های گاز رســانی تمامی طرح ها از اهمیت بالایی بر خوردار هستند. اما در بین این طرح ها به لحاظ حجم فعالیت و دشــواری در اجرا می توان به پروژه های زیر اشاره کرد . 1-پروژه خــط انتقال راز غلامان در خراســان شــمالی به طول 60 کیلومتر که ســال 90 آغاز و سال 93 به پایان رسید. پــروژه مذکور در یکــی از صعب العبــور ترین مناطق اجرا شــد و حوزه مرزی خراسان شمالی را گازدار کرد. 2-پــروژه گاز رســانی بــه شــهرهای آیسک و سرایان در خراسان جنوبی به طول 810 کیلومتر و 3 هزار انشعاب و 4 ایستگاه تقلیل فشار گاز که در سال 91 اجرا شد. 3-بزرگترین پروژه اجرا شــده توســط شــرکت در خراسان جنوبی هم گاز رســانی به روستاهای مود و سربیشه از توابع بیرجند به طول 520 کیلومتر بوده که درسال 94 اجرا شد. پروژه فوق شــامل 6 ایســتگاه تقلیل فشــار و هــزار و 800 علمک بوده است.

پروژه های در دست اجرا

ما در حوزه تاسیســات و تجهیزات در حال حاضر تعداد 3 پــروژه و در نفــت و گاز هم تعداد 3 پروژه در دســت اجرا داریم.

میزان اشتغالزایی

ما تعداد 300 نفر بصورت مستقیم در پروژه های اجرایی شرکت اشتغالزایی صورت داده ایم ،ضمن اینکه تعداد دفتر شــرکت که در استانهای خراسان 203 نفر هم در رضوی (دفتر مرکزی) خراســان جنوبی و سیســتان و بلوچستان دایر است، مشغول به فعالیت می باشند.

ماشین آلات مورد نیاز

یکی از کارهای خوبی که ما در طول این ســالها انجام داده ایم این بوده است که تمامی ماشین آلات مورد نیاز برای فعالیت در پروژه ها را توســط شرکت خریداری نموده ایم و در تملک شرکت می باشد .

تمایل برای حضور در سایر استانها

علی رغم اینکه دفتر مرکزی شرکت در خراسان رضوی می باشد ما فعالیت زیادی را در این استان نداریم، چرا که ما قائل به این می باشــیم که بعنوان یک آبادگر وارد عرصه های عمرانی کشــور شــده ایم و خود را وقف سازندگی کشور کرده ایم . لذا در هر نقطه از میهن عزیزمان که نیاز به تخصص ما باشد قدرتمندانه حضور پیدا خواهیم کرد. ضمن اینکه ما توان فعالیت در کشــورهای همســایه را هم داریم و معتقدیم که اینگونه فعالیت ها در خصوص انتقال دانش فنی بسیار موثر و مثمر ثمر خواهد بود .

بازدید مسئولان از پروژه ها

با توجه به اینکــه ما معمولا پروژه ها را در زمان تعیین شــده بــه اتمام می رســانیم و تحویل مــی دهیم و رضایــت کارفرمــا از اولویت های کاری ما می باشد، کارفرما هم به مناســبت هــای مختلف بازدیدهایی را ترتیب می دهد و مسئولان استانی بصورت فیزیکی در پروژه ها حضور پیدا می کنند

سخن پایانی

به طبع در شرایط کنونی تامین بودجه پروژه های عمرانی کار دشــواری اســت که جــا دارد از مســئولان محترم شرکت گاز استانهای خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان و کرمان که ما را در راستای حضور قدرتمندتر در عرصه های عمرانی یاری میکنند ، تشکر کرده و در خاتمه تشــکر ویژه ای داشته باشــم از پرســنل شــریف و سختکوش شرکت های سازه گاز طوس ، فراز توســعه و کار و صنعــت پاژ که مــا را در عرصه ای عمرانی یاری می نمایند.
بالا